SVJ

Kompletní správa nemovitostí a provoz domů v rámci smlouvy o správě

Vedení evidence nájemců, vlastníků, domů a nebytových prostor

 • Evidence nájemců, vlastníků, bytových a nebytových je prováděna v písemné a elektronické podobě.
 • V písemné podobě evidujeme nájemní smlouvy, evidenční listy, dohody o provedení stavebních úprav v bytě, žádosti, pasporty domů a bytů apod. V současné době je využívána především kartotéková forma.
 • K elektronické podobě evidence naše organizace využívá informační systém Domus, který pokrývá veškeré činnosti spojené se správou bytových a nebytových prostorů. Elektronickou formou je evidována veškerá písemná evidence, ale i ostatní data jako např. kontaktní údaje nájemců, evidence plateb, předpisy nájemného, odečty měřidel apod.

Základní pojmy

 • Evidenční list – formulář, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obsahuje základní údaje o uživateli bytu (jméno, adresu, spolubydlící), základní údaje o dispozici bytu a konstrukčních prvcích a položky předpisu. Při jakékoli změně uvedených údajů je nájemci, resp. vlastníkovi odeslán nový evidenční list.
 • Pasport domu – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o domu a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).
 • Pasport prostoru – formulář, ve kterém jsou zaznamenány veškeré technické informace o bytovém či nebytovém prostoru a jeho konstrukčních prvcích v závislosti na čase (historie).

Vedení pasportů domů, bytových a nebytových prostor

 • Vedením pasportů domů, bytových a nebytových prostor se rozumí soubor podkladů, které zejména stanovují jejich vlastnosti, stav a hodnotu. Mezi základní údaje pasportu patří veškeré dostupné informace o zařizovacích předmětech a konstrukčních prvcích. Součástí této evidence je také vedení technické a provozní dokumentace, mezi kterou patří především revize (kontroly) vyhrazených zařízení, periodické prohlídky domů, bytových a nebytových prostor.

Základní pojmy

 • Konstrukční prvky – zařízení a zařizovací předměty domů, bytových a nebytových prostor
 • Zařizovací předměty – vybavení bytu, které má vliv na výši předpisů

Smluvní zajištění dodávek služeb a energií

 • Smluvním zajištěním dodávek energií a služeb se rozumí zajištění služeb a energií nezbytných pro provoz objektu mezi které patří například dodávka tepla, teplé užitkové vody, odečty dat z měřidel, provoz a údržba výtahu a společné televizní antény, zajišťování oprav, protipožární zabezpečení objektu, úklid objektu, deratizace, desinfekce, desinsekce objektu apod…
 • Smluvní zajištění dodávek služeb je zajišťováno pro vlastníky objektu, městské bytové a nebytové prostory a to na základě mandátních smluv, smluv o dílo, zákonem nebo vyhláškou.
 • Pro potřeby ročního vyúčtování služeb jsou na základě smlouvy prováděny odečty měřidel na studenou, teplou vodu a teplo. • Dodávka tepla a teplé užitkové vody
 • Všechny tyto služby jsou sjednávány na základě objednávkového listu u firem, které si SVJ zvolí

Předpis nájemného a záloh na služby

 • Předpis nájemného a záloh na služby je stanovení výše měsíčního nájemného a záloh na služby jednotlivým nájemcům a vlastníkům za užívání bytových a nebytových prostor.
 • Nájemcům městských bytových a nebytových prostor je stanovena výše nájmu dle platných právních předpisů a výše záloh na služby spojené s užíváním bytu se stanovuje podle požadavku nájemce nebo na základě ročního vyúčtování služeb.
 • Vlastníkům bytových a nebytových prostor je stanovena výše předpisu v závislosti na výši příspěvku na správu domu a pozemku, odměně správci a zálohách za služby spojené s užíváním bytu.
 • Změny předpisu požadované nájemci a vlastníky jsou zpracovávány prostřednictvím SIPO.

Základní pojmy

 • Příspěvěk na správu domu a pozemku – soubor finančních prostředků vyhrazených k údržbě společných částí objektu a činnosti SVJ
 • Odměna správci – platba, kterou hradí vlastník bytu správci za správu objektu
 • Zálohy spojené s užíváním bytu – např. zálohy na studenou vodu, teplo, el.energii do společných prostor, STA, měřiče tepla, výtahy, zařizovací předměty apod.
 • SIPO – Sdružení inkasních plateb obyvatelstva

Vedení evidence plateb, kontrola plateb, vyúčtování zálohových plateb

 • Evidencí plateb se rozumí souhrn veškerých informací o platbách spojených s užíváním bytových a nebytových prostor. Nájemci objektů ve vlastnictví města hradí platby prostřednictvím SIPO. Vlastníci objektu hradí platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor prostřednictvím SIPO, bezhotovostním převodem na účet SVJ nebo přímo na přepážce bankovního ústavu.
 • Kontrola plateb je porovnání plateb k úhradě s platbami zaplacenými. Platby neuhrazené přes SIPO je možné hradit převodem z bankovního účtu.
 • Vyúčtování zálohových plateb se provádí 1x ročně a řídí se „Pravidly poskytování plnění v souvislosti s užíváním bytu či nebytového prostoru v domě s byty“ a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Vyúčtování služeb se provádí nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.
 

Adresa provozu:

náměstí Republiky 112
348 02 Bor

Ivana Křížová – účetní SVJ a nájmu
Tel: 371 120 187
Email: ivana.krizova@bor.cz

Lenka Stachová – účetní SVJ a nájmu
Tel: 3771 120 627
Email:lenka.stachova@bor.cz